ANTREPRENORIAT. LEADERSHIP. AFACERI, CONFERINTE, ROMANA

OBIC 2021 – PE SCURT

Merg la conferința internațională a “Centrului de afaceri orientale și inovare (OBIC)” din 2018. Asta, desigur, când mi s-a permis să fac acest lucru. Anul trecut n-am putut, deși mi-am cumpărat și biletul de avion și anul acesta am mers doar online. Online nu este rău, dar să te bucuri de pauzele de cafea și de prânz în propria-ți casă nu este la fel de interesant ca atunci când discuți în jurul mâncărurilor și băuturilor adevărate în Budapesta.

Și totuși, a fost o conferință grozavă. Profesional organizată, caldă, cu amestecul potrivit de culoare locală, în doze perfecte.

Tema conferinței din acest an? Și programul? Și Cartea rezumatelor? Puteți găsi toate informațiile aici: https://www.obic-bbs.hu/en/obic-conference-2021/ sau dacă preferați Facebook – https://www.facebook.com/obicbbs.

Ceea ce nu veți găsi la aceste adrese, însă, sunt dinamica și chimia evenimentului. Pe care le puteți simți și, eventual, savura doar participând.

De exemplu, după una dintre sesiunile plenare, vorbitorului, profesor Voskressenski, i s-au pus multe întrebări, în mare parte variații în jurul a ceea ce puteți vedea în imaginea de mai jos.

Captură de ecran. Moderator – Tamas Nemeth, Alexei Voskressenski,
Zhidas Daskalovski

Răspunsul pe care l-a dat, zâmbind, a cuprins aproximativ următoarele puncte:

„O întrebare interesantă. Mulțumesc. Rusia are o relație foarte bună cu China, dar această relație nu este o alianță. Este un parteneriat. Se înțeleg reciproc, este vorba de bunăvoință economică. Sigur că există centralizare, dar se datorează incertitudinilor pe care trebuie să le înfruntăm. Deci, ce ar trebui să împiedice SUA?” (O redare aproximativă a cuvintelor sale)

Și ca un ecou, ​​cuvintele lui David Morris în timpul unei mese rotunde despre „Dezvoltarea noilor tehnologii și provocările pentru securitate națională”: Rusia și China sunt confortabile împreună.

Participanți OBIC 2019.

Acestea sunt doar instantanee. Cu toate acestea, nu aș putea să trec peste participarea noastră la panoul C2 al OBIC – „Cultură și educație în era digitalizării” moderat de profesor emerit Judit Hidasi. Am fost binecuvântați și de prezența unora dintre colegii noștri de acasă, mulțumesc Dana Radler și Irina Ion. Și poate au fost și alții. Unul dintre dezavantajele acestui eveniment, de altfel excelent organizat pe cloud, a fost că nu ne-am putut vedea. Perfecțiunea nu există, nu-i așa!?!

Discuțiile din grupul nostru au fost vii, cu întrebări bune și răspunsuri provocatoare. Singura dezamăgire – am fi avut nevoie de mai mult timp pentru discuții. Din nou, pauzele și mesele de cafea adevărate sunt excelente pentru socializare și discuții dincolo de cadrul strâmt al programului.

Ce am învățat personal de la acest eveniment? Lucruri prea multe și prea importante pentru a le expedia în câteva cuvinte. Prin urmare, voi scrie o altă postare.

Un alt mister tehnic: imagini duble.
CONFERENCES, ENGLISH, ENTREPRENEURSHIP. LEADERSHIP. BUSINESS

OBIC 2021 – Glimpses

I’ve been going to the international conference of the Oriental Business and Innovation Center (OBIC) since 2018. That is whenever the world allowed me to do so. I couldn’t go last year, though I had bought my flight ticket and only went online this year. Online is not bad, but enjoying your coffee breaks and lunches in your own home is not as exciting as chatting around real food and beverages in Budapest.

And yet, it had been a great conference. Professional, warm, with just the right mix of local touch, in the perfect amounts.

The theme of the conference this year? And the programme? And Book of Abstracts? You can find all the information here: https://www.obic-bbs.hu/en/obic-conference-2021/  or if you prefer Facebook – https://www.facebook.com/obicbbs.

What you cannot find, however, is the inner dynamics and chemistry of the event. That you can experience only by participating.

For example, after one of the plenary sessions, the speaker, Professor Voskressenski, was asked many questions mostly variations around what you can see in the picture below.

The answer, with a smile, was along the following points:

“Interesting question. Thank you. Russia has a very good relation with China, but this relation is not an alliance. It’s a partnership. They understand each other, it’s about economic benevolence. There’s centralization clearly, but it’s because of the uncertainties we have to face. So what should the US hinder?” (An approximate rendition of his words)

And as an echo, the words of David Morris during a round table on “The Rise of New Technologies and National Security Challenges”: Russia and China are comfortable together.

OBIC 2019 group picture.

These are only glimpses. However, I could not possibly skip our own participation in Panel C2 of OBIC – “Culture and Education in the Era of Digitalization” moderated by Professor Emerita Judit Hidasi. We had been blessed by the presence of some of our colleagues from home, thank you Dana Radler and Irina Ion. And possibly others. One of the disadvantages of this otherwise excellent cloud event was that we could not see each other. There’s no perfection, is there!?!

The discussions in our panel were vivid, with good questions and challenging answers. The only disappointment – more time for discussions. Again, real coffee breaks and meals are great for networking and continuing discussions beyond the programme.

My personal takeaways from this event? There are too many and too important to discard in a last few words. Therefore, I’ll write another post.

Another technical mystery – double images. Good for our egos though.